ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на приватни претпријатија за сертификација на системи за квалитет според ISO стандарди

15.03.2017 10:39:29


ЈАВЕН ПОВИК >>>
БАРАЊЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ПРИВАТНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА СЕРТИФИКАЦИЈА НА СИСТЕМИ ЗА КВАЛИТЕТ СПОРЕД ISO СТАНДАРДИ
ИЗЈАВА ОД БАРАТЕЛОТ ЗА ДОДЕЛЕНА ДРЖАВНА ПОМОШ