ИЗВЕСТУВАЊЕ за уплата на надоместок за полагање на стручен испит за ракувачи на одделни видови енергетски уреди и постројки >>>

17.10.2017 09:45:07


Известување >>>
БАРАЊЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА РАКУВАЧИ НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ЕНЕРГЕТСКИ УРЕДИ И ПОСТРОЈКИ