ПРАВИЛНИК ЗА МИНИМАЛНО ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРОДАЖНИОТ ОБЈЕКТ ЗА ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛИЦЕНЦАТА И ФОРМАТА И СОДРЖИНА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТ

17.11.2017 13:04:51


ПРАВИЛНИК >>>