ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНA СУРОВИНA– МЕРМЕР НА ЛОКАЛИТЕТОТ ДЕБРИШТЕ“ ОПШТИНА РОСОМАН 4/2018

08.06.2018 12:07:16


ЈАВЕН ПОВИК >>>