ЈАВЕН ПОВИК за поддршка за зголемување на конкурентноста на деловните субјекти од преработувачка индустрија – развој на деловниот субјект, развој на производ и развој на пазар

08.02.2019 15:16:14


ЈАВЕН ПОВИК >>>
УПАТСТВО ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ СО ИНДИКАТОРИ НА УСПЕШНОСТ
БАРАЊЕ ЗА ПОДДРШКА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТНОСТА НА МАКЕДОНСКАТА ИНДУСТРИЈА
Образец „ИЗЈАВА-2019“
ИЗЈАВА ОД БАРАТЕЛОТ ЗА ДОДЕЛЕНА ДРЖАВНА ПОМОШ