ЈАВЕН ПОВИК за поддршка за развивање, одржување и применување социјално прифатливи практики на деловните субјекти во Република Македонија за 2019 година

08.02.2019 15:19:27


ЈАВЕН ПОВИК >>>
БАРАЊЕ ЗА ПОДДРШКА ЗА РАЗВИВАЊЕ, ОДРЖУВАЊЕ И ПРИМЕНУВАЊЕ СОЦИЈАЛНО ПРИФАТЛИВИ ПРАКТИКИ НА ДЕЛОВНИТЕ СУБЈЕКТИ ВО РМ
ИЗЈАВА ОД БАРАТЕЛОТ ЗА ДОДЕЛЕНА ДРЖАВНА ПОМОШ