Список на претпријатија со кои се склучени договори во текот на 2019 година за финансика поддршка за инвестиционите проекти согласно мерките на Законот за финансиска поддршка на инвестициите

09.01.2020 14:02:07


Список >>>