Контакт

Министерство за економија
адреса: Јуриј Гагарин 15, 1000 Скопје
тел: +389 2 3085 347      


e-mail: info@economy.gov.mk

 


View Larger Map

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ФУНКЦИЈА/ЗВАЊЕ

ТЕЛЕФОН

Фатиме Демири

Асистент на министерот

3093-408 

Маја Јованоска

Асистент на заменик  министерот

3093-400 

Ленче Андриевска

Технички секретар на државниот секретар

3093-404 

Блерим Златку

Државен советник за индустриска политика, конкурентност, општествена одговорност и внатрешен пазар

3093-488

Билјана Додевска

Државен советник за евро интеграции и меѓународна соработка

3093-496 

Шовкет Хазари

Државен советник за туризам и угостителство, инвестиции и промоција

3093-537 

Катерина Симеонова

Одделение за внатрешна ревизија

3093-439 

Реџеп Адеми

Одделение за стратешко планирање

3093-444 

Наим Вренези

Сектор  за координација на активностите на министерот

3093-510 

Исмаил Љума

Сектор за енергетика

3093-430 

Ејуп Љатифи

Секторот за минерални суровини

3093-515 

Беким Хаџиу

Сектор за туризам и угостителство

3093-540 

Билјана Мицковска

Сектор за правни работи

3093-489 

Фатмире Хоџа 

Сектор за управување со човечки ресурси

3093-462

Славица Синџироска

Сектор за финансиски прашања 

3093-233

Љукман Шакири

Сектор за европска интеграција

3093-467

Нериман Џеладини

Сектор за внатрешен пазар

3093-512 

Илир Шабани

Сектор за меѓународно- трговска соработка

3093-470 

Блерим Златку

Сектор за индустриска политика

3093-488 

Сузана Арсова –Костадиновска

Сектор за претприемништво и конкурентност на малите и средни претпријатија

3093-445 

Атдхе Демири

Сектор за информатика и комуникациска технологија

3093-418 

Размена Чекиќ –Дуровиќ

Сектор за поттикнување на општествена одговорност

3093-518

Архива

 

3093-523