Заменик министер

Биографија на Кире Наумов

 

Е-мејл                   kire.naumov@economy.gov.mk

 
Личен блог            https://kirenaumov.wordpress.com/
 

Адреса                     Скопје, Македонија

 
Националност      Македонец
 

Роден                       10 јануари 1971

 
Брачен статус      Оженет, татко на две деца
 

Јазици                     Англиски јазик

 
 
 
Резиме
 

Повеќе од 20 години вклучен во економските прашања поврзани со јавниот долг и јавните финансии, предизвиците на приватниот сектор и јавните политики. Искуство од повеќе од 7 години во советување на креаторите на јавните политики со силна волја да допринесе кон поефикасен, транспарентен и одговорен јавен финансиски сектор. Голем критичар на јавни политики кои резултираат во непродуктивно трошење и пораст на јавниот долг, како и воопшто нетранспарентни јавни процеси.

 

Човек што доживотно сака да учи и ужива да чита посебно теми од политика, јавни политики, историја и индикатори на економски развој.

 

Од 2009 наваму, активно споделува мислења на својот личен блог.

 
Кариера
 
2016-2015

Министерство за финансии на Република Македонија

Позиција
Дополнителен заменик министер за финансии
2015-2009

Осигурително брокерско друштво

Позиција

Претседател на одбор на директори на осигурително брокерско друштво

2010-2007

Економски факултет – Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

Позиција
Асистент во област математика и статистика
2007-2006

Агенција за разузнавање на Република Македонија

Позиција
Директор
2006-2004

Претседател на Република Македонија

Позиција

Советник  за  економски  прашања  на  претседателот  на  Република

 
Македонија
2004-2003

Влада на Република Македонија

Позиција

Советник  за  економски  прашања  на  претседателот  на  Владата  на

 
Република Македонија
1997-2003

Економски факултет – Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

Позиција

Асистент во област математика и статистика

1997-1996
Агенција за трансформација на претпријатијата со општествен капитал
 
 
Позиција

Соработник во Сектор за финансии и контрола

Образование
 
1998
Економски факултет на Универзитет во Белград
Поле на студии

Постипломски студии во област на актуарство и осигурување

1995

Економски факултет – Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје

Поле на студии

Дипломски студии по деловна економија

 
 


Авторски придонеси

 

2016     Јавен долг: состојба, предизвици и можни решенија –подржана од ФЕС

(достапна на http://www.fes.org.mk/pdf/Public_debt.pdf)

 

2009     Применета математика – збирка задачи –објавена од Економски факултет–Скопје

 

2002     Модели за пресметување на каматата –објавен од Економски факултет-

 
 

2000     Континуален модел за животна рента –објавен од Економски факултет-

 
 
 
 
 Нето плата 64.748 денари