Заменик министер

 
Лични податоци
 
Име и презиме

Кирил Колемишевски

Емаил
kiril.kolemisevski@economy.gov.mk
Националност
Mакедонец
Датум на раѓање
11 јануари 1977  
Работно искуство
 
Дата 
јули 2011 – август 2019
Име на работодавецот
Адвокатско друштво КОЛЕМИШЕВСКИ И ПАРТНЕРИ - Ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 16, локал 4
Вид на работа или сектор
Правни работи
Работно место
Адвокат - Партнер
Работно искуство
 
Дата 
март 2010 – јули 2011
Име на работодавецот
Адвокат Кирил Колемишевски
Вид на работа или сектор
Правни работи
Работно место
Адвокат
Работно искуство
 
Дата
март 2008 – април 2010
Име на работодавецот

Друштво за управување со фондови - МОЈ ФОНД А.Д. Скопје

Вид на работа или сектор
Инвестициски фондови
Работно место
Извршен директор
 
Работно искуство
 
Дата
јуни 2002 – декември 2007
Име на работодавецот
Комерцијална банка А.Д. Скопје
Вид на работа или сектор
Банкарство
Работно место
 Шеф на правна служба за работа со стопанство - Дирекција за правни работи
Активности и одговорности
 - правен застапник во постапки пред надлежни судови, органи на јавна управа и институции
 
- засновање на хипотеки, 
 
- наплата на побарувања,
 
- застапување во стечајни постапки,
 
- правни мислења,
Работно искуство
 
Датум
 септември 2005 – февруари 2006
Име на работодавецот
 КБ Прво Пензиско друштво
Вид на работа или сектор
 Пензиски фонд 
Работно место
 Координатор на група агенти вработени во Комерцијална банка А.Д. Скопје
Активности и одговорности
- планирање и организација на активностите на агентите надлежни за склучување на договори,
 
- правни мислења
 
-запишување на нови членови
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА
 
Датум
 октомври 2010 - денес
Име на институција

Универзитет “Св. Кирил и Методиј“ Скопје,

Правен факултет “Iustinianus Primus“, Скопје

Степен на образование/обука
 VIII степен – ВСС – Деловно право
Титула
 Магистрант
 
 
 Датум
 ноември 2007
Име на институција
 Комисија за хартии од вредност
Степен на образование/обука
 Положен испит за инвестициски советник
Титула
 Лиценциран инвестициски советник
 
 

Датум

  февруари 2005
Име на институција
 Министерство за правда
Степен на образование/обука
 Положен правосуден испит
Титула
 Дипломиран правник со положен правосуден испит
 
 
Датум
октомври 1995 - октомври 2001
Име на институција
Универзитет “Св. Кирил и Методиј“ Скопје, Правен факултет “Justinianus Primus“, Скопје 
Степен на образование/обука
VII степен ВСС - право, управно право
Титула
Дипломиран правник
 
 

Мајчин јазик

Македонски

Други јазици

Англиски

Читање
Одлично
Пишување
Одлично
Вербално
Одлично
НЕТО ПЛАТА 63,307