С о о п ш т е н и е за пријавување на кандидати за полагање на стручен испит за вршење на работите во постапката за идентификација и за идентификација и оцена на техничката состојба на возилото

18.08.2016 12:49:20


Пријава >>>
Соопштение >>>