С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ ОД СТРУЧЕНИОТ ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ОЦЕНА НА ТЕХНИЧКАТА СОСТОЈБА НА ВОЗИЛО

29.09.2016 11:40:15


Соопштение >>>