Решенија за именување на тело за оцена и потврда на постојаност на својствата GIM

23.11.2016 14:02:07

 

1. ГИМ Сертификација, Градежен Институт "Македонија" - Скопје

Сертификат за акредитација >>>

Решение за именување >>> 

Прилог кон сертификатот за акредитација >>>