ЗАКОН ЗА ТУРИСТИЧКАТА ДЕЈНОСТ

17.11.2017 11:01:52

Закон за туристичката дејност 2004

Закон за изменување и дополнување на Законот за туристичката дејност 89/08

Закон за изменување и дополнување на Законот за туристичката дејност 12/09

Закон за изменување и дополнување на Законот за туристичката дејност 17/11

Закон за изменување и дополнување на Законот за туристичката дејност 47/11

Закон за изменување и дополнување на Законот за туристичката дејност 53/11

Закон за изменување и дополнување на Законот за туристичката дејност 123/12

Закон за изменување и дополнување на Законот за туристичката дејност 164/13

Закон за изменување и дополнување на Законот за туристичката дејност 27/14

Закон за изменување и дополнување на Законот за туристичката дејност бр. 116/15

Закон за изменување и дополнување на Законот за туристичката дејност бр. 192/15 

Закон за изменување и дополнување на Законот за туристичката дејност 53/16 

Пречистен текст од Законот за туристичката дејност 

Уредба со законска сила за примената на Законот за туристичката дејност за време на вонредна состојба