ЗАКОН ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ

17.11.2017 11:16:41

Закон за угостителската дејност 2004 

Закон за изменување и дополнување на законот за угостителската дејност 89/08 

Закон за изменување и дополнување на законот за угостителската дејност 115/10 

Закон за изменување и дополнување на законот за угостителската дејност 53/11 

Закон за изменување и дополнување на законот за угостителската дејност 141/12

Закон за изменување и дополнување на законот за угостителската дејност 164/13 

Закон за изменување и дополнување на законот за угостителската дејност 187/13 

Закон за изменување и дополнување на законот за угостителска дејност 166/14 

Закон за изменување и дополнување на Законот за угостителска дејност 199/14

Закон за изменување и дополнување на Законот за угостителската дејност бр. 129/15

Закон за изменување и дополнување на Законот за угостителската дејност бр. 192/15 

Закон за изменување и дополнување на Законот за угостителската дејност бр. 39/16 

Закон за изменување и дополнување на Законот за угостителската дејност бр. 53/16 

Закон за изменување и дополнување на Законот за угостителската дејност бр. 71/16

Пречистен текст од Законот за угостителската дејност