ОБРАЗЕЦ НА ОГЛАСОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО КОЕ СЕ ОСТВАРУВА КАКО КОНЦЕСИЈА ЗА ЈАВНА РАБОТА ИЛИ КАКО КОНЦЕСИЈА ЗА ЈАВНА УСЛУГА

23.11.2017 11:52:36


ОБРАЗЕЦ >>>