ИНФОРМАЦИЈА за остварените резултати во функција на реализација на стратешките приоритети на Владата на Република Македонија за 2017 година

08.03.2018 15:24:58


Информација >>>