Известување за полагање на Стручен испит за стекнување со уверение за положен испит за овластен стечаен управник- Втор дел

15.11.2018 10:58:04

Стручниот испит за стекнување со уверение за положен испит за овластен стечаен управник- Втор дел  ќе се одржи  на 25.12.2018 година, со почеток од 14,оо до 17,оо часот, просторија број 1 во Компјутерски центар - Систем за електронско Тестирање,  кој се наоѓа на Правниот факултет „Јустинијан Први“- Скопје (УКИМ), за кандидатите кои го положиле Првиот дел од испитот.