ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА СО СТОКИ И УСЛУГИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ ЗА ИЗВШУВАЊЕ СМРТНА КАЗНА, МАЧЕЊЕ ИЛИ ДРУГО СУРОВО НЕЧОВЕЧНО ИЛИ ДЕГРАДИРАЧКО ПОСТАПУВАЊЕ ИЛИ КАЗНА

28.03.2019 10:49:07


ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА СО СТОКИ И УСЛУГИ >>>
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО НА РЕГУЛАТИВАТА >>>