РЕШЕНИЈА ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ТЕХНИЧКА СЛУЖБА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ВОЗИЛА

10.05.2019 09:40:16


Решение за овластување за техничка служба согласно Законот за возила на „ МГ АУТО ИНСПЕКТ ДОО Тетово “
Решение за овластување за техничка служба согласно Законот за возила на „ ЗЃИМИ КОМПАНИ Касам ДООЕЛ с. Порој - Тетово “
Решение за овластување за техничка служба согласно Законот за возила на „ ЦЕНТАР ЗА ВОЗИЛА ЦВС ДОЕЛ Струмица “
Решение за овластување за техничка служба согласно Законот за возила на „ АВТОСИГУРНОСТ Струмица “
Решение за овластување за техничка служба согласно Законот за возила на „ ДППУ АВТО КОНТРОЛ- СЕРВИС увоз –извоз ДООЕЛ Прилеп “
Решение за овластување за техничка служба согласно Законот за возила на „ Центар за возила „ЦВО“ Охрид ДОО “
Решение за овластување за техничка служба согласно Законот за возила на „ АМД ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВОЗИЛА ДОО Охрид “
Решение за овластување за техничка служба согласно Законот за возила на „ ДТИА АВТОКОНТРОЛ ПЛУС ДООЕЛ Куманово“
Решение за овластување за техничка служба согласно Законот за возила на „ ВЕЛКОМ ТРЕЈД ДООЕЛ Кавадарци“
Решение за овластување за техничка служба согласно Законот за возила на „ ЗДРУЖЕНИ ВОЗАЧИ ТИКВЕШ ДОО Кавадарци“
Решение за овластување за техничка служба согласно Законот за возила на „ АВТО МОТО ЗДРУЖЕНИЕ ГОСТИВАР од Гостивар“
Решение за овластување за техничка служба согласно Законот за возила на „ АУТО МЕКЛАРЕН“ ДООЕЛ Гостивар “
Решение за овластување за техничка служба согласно Законот за возила на „ ДТУ „ВЕУС ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЗАЧИ“ ДОО Велес “
Решение за овластување за техничка служба согласно Законот за возила на „ ДПУ „АМД Ѓ.Н. УСЛУГИ“ ДОО Битола “
Решение за овластување за техничка служба согласно Законот за возила на „ Здружение на возачи „ЕУРОТЕСТ“ Битола ДОО “
Решение за овластување за техничка служба согласно Законот за возила на „ ДККОМТМ „КАРГОИНСПЕКТ-ОПРЕМА“ ДООЕЛ Скопје“
Решение за овластување за техничка служба согласно Законот за возила на „ ДИА А-ТЕСТ ДОО Скопје “
Решение за овластување за техничка служба согласно Законот за возила на „ АГС ЦОНТРОЛ ДООЕЛ Скопје “
Решение за овластување за техничка служба согласно Законот за возила на „ ВИА-КОМЕРЦ ДООЕЛ с. Крушопек Сарај - Скопје “
Решение за овластување за техничка служба согласно Законот за возила на „СУПЕР АУТО КОНТРОЛ с. Кучевиште ЧУЧЕР Сандево СКОПЈЕ “
Решение за овластување за техничка служба согласно Законот за возила на „ МОТО АМЕРИТ ДООЕЛ Скопје “
Решение за овластување за техничка служба согласно Законот за возила на „ Т.Д ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ - ЦИРКО “
Решение за овластување за техничка служба согласно Законот за возила на „ ДТИАМ „СОЈУЗ НА ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОЗАЧИ“ ЦВО ДООЕЛ Скопје“
Решение за овластување за техничка служба согласно Законот за возила на „ПАУЕР СПОРТ СИСТЕМ ДОО Скопје “
Решение за овластување за техничка служба согласно Законот за возила на „ КОНФОРМА ДООЕЛ Скопје “
Решение за овластување за техничка служба согласно Законот за возила на „ АСУЦ БОРО ПЕТРУШЕВСКИ - Скопје “
Решение за овластување за техничка служба согласно Законот за возила на „Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ Скопје“
Решение за овластување за техничка служба согласно Законот за возила на „ АМ ЦЕРТ-Скопје (АУТОМАКЕДОНИЈА) “
Решение за овластување за техничка служба согласно Законот за возила на „ ДУИИВ „АМСМ УСЛУГИ – центар за возила“ ДООЕЛ Скопје