С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ ОД СТРУЧЕНИОТ ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ОЦЕНА НА ТЕХНИЧКАТА СОСТОЈБА НА ВОЗИЛО

30.05.2019 14:44:02


С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА ПОВТОРНО ПОЛАГАЊЕ НА ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ ОД СТРУЧЕНИОТ ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ОЦЕНА НА ТЕХНИЧКАТА СОСТОЈБА НА ВОЗИЛО >>>>
СООПШТЕНИЕ >>>