Листа на субвенционирани претпријатија по објавен Јавен повик за директно субвенционирање на микро, мали и средни претпријатија и занаетчии подмерка I. Финансиска поддршка за микро, мали и средни п

21.06.2019 11:24:47


Листа >>>