Годишен план за јавни набавки за 2019 година на Министесртво за економија објавен во ЕСЈН

22.07.2019 11:23:38

 

Линк: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie-annual-plan/27a62ede-23c8-462c-a254-a9dc0102ec5a/3