ПРОГРАМА ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ ЗА КУПУВАЊЕ И ВГРАДУВАЊЕ НА УРЕД ЗА ПОГОН НА ТНГ, МЕТАН ИЛИ ДРУГ ВИД НА АЛТЕРНАТИВНО ГОРИВО ВО ВОЗИЛАТА

29.10.2019 14:36:47


Програма >>>