С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ ОД СТРУЧЕНИОТ ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ОЦЕНА НА ТЕХНИЧКАТА СОСТОЈБА НА ВОЗИЛО

28.10.2020 10:37:30


С О О П Ш Т Е Н И Е >>>