СООПШТЕНИЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ ОД СТРУЧЕНИОТ ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ОЦЕНА НА ТЕХНИЧКАТА СОСТОЈБА НА ВОЗИЛО

13.04.2021 09:59:59


СООПШТЕНИЕ >>>