ЛИСТИ НА БАРАТЕЛИ КОИ ГО ОСТВАРИЛЕ ПРАВОТО НА НАДОМЕСТ СОГЛАСНО ПРОГРАМАТА ЗА ПРОМОЦИЈА НА ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА И ПОТТИКНУВАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ ВО ДОМАЌИНСТВАТА ЗА 2021 ГОДИНА

24.12.2021 14:48:42

Листа на доделени субвенции за купени печки на пелети за 2021 година 

Скопски  регион >>>

Североисточен  регион >>>

Вардарски  регион >>>

Југозападен  регион >>>

Полошки  регион >>>

Пелагониски  регион >>>

Источен  регион >>>

Југоисточен  регион >>>

Листи на доделени субвенции за купени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци за 2021 година 

Скопски  регион >>>

Скопски  регион  - ранлива категорија >>>

Вардарски  регион >>>

Пелагониски  регион >>>

Пелагониски  регион - ранлива катергорија >>>

Источен  југозападен регион - ранлива категорија >>> 

Југоисточен  регион >>>

Листа на доделени субвенции за купени сончеви колекторски системи за 2021 година  

Листа >>>