Министерство за економија

Контакт

 

Министерство за економија
адреса: Јуриј Гагарин 15, 1000 Скопје
тел: +389 2 3085 347   

e-mail: info@economy.gov.mk

Име и презиме Функција/Звање Контакт

Александра Јањевска-Гиновска

Асистент на министерот

02/3093-408

Маја Јованоска

Асистент на заменик  министерот

02/3093-400

Марија Цветановиќ

Кабинет на државниот секретар

02/3093-404

Ленче Андриевска

Технички секретар на државниот секретар

02/3093-404

Блерим Златку

Државен советник за индустриска и  инвестициска политика  и општествена одговорност

02/3093-488

Билјана Додевска

Државен советник за меѓународна соработка

02/3093-496

Исмаил Љума

Државен советник за енергетика

02/3093-430

Фатмире Хоџа

Државен советник за управување со човечки ресурси

02/3093-462

Вјолца Ејупи

Државен советник за eкономска политика

и финансиски прашања

02/3093-451

Ардијана Aбази Рамадани

Државен советник за евроинтеграции

02/3093-453

Урим Ибраими

Државен советник за внатрешен пазар

02/3093-537

Флорент Чиче>

Државен советник за минерални суровини

02/3093-481

Јумни Адеми

Државен советник за претприемништво и  конкурентност на малите и средни претпријатија

02/3093-431

Реџеп Адеми

раководител на Одделение за стратешко планирање        

02/3093-444

Александра Спасевска

раководител на Сектор за координација на  активностите на министерот

02/3093-448

Марина Тодоровска

помошник раководител на  Сектор за управување со човечки ресурси

02/3093-463

Славица Синџироска

раководител на Сектор за финансиски прашања

02/3093-233

Билјана Мицковска

раководител на Сектор за правни работи

02/3093-489

Љукман Шакири

раководител на Сектор за европска интеграција

02/3093-467

Нериман Џеладини

раководител на Сектор за внатрешен пазар

02/3093-512

Илир Шабани

раководител на Сектор за меѓународно-трговска соработка

02/3093-506

Валентина Старделова

раководител на Сектор за енергетика

02/3093-446

Јетон Кучи>

раководител на Сектор за минерални суровини

02/3093-438>

Маја Ќурчиева>

помошник раководител на Сектор за  индустриска и инвестициска политика  и општествена одговорност

02/3093-403

Марина Арсовска

раководител на Сектор за претприемништво и конкурентност на малите и средни претпријатија (МСП)

02/3093-439

Беким Хаџиу

раководител на Сектор за туризам и угостителство

02/3093-540

Атдхе Демири

раководител на Сектор за информатичка и комуникациска технологија

02/3093-418

Архива

 

02/3093-526

 

Офицер за заштита на лични податоци

1. Ненад Стевановски - помлад соработник за информатика

е-маил: nenad.stevanovski@economy.gov.mk 

Контакт тел. 02/3093-435