EXIM

EXIM (Едношалтерски систем за дозволи за увоз и извоз овозможува електронско поднесување на барањата за дозволи за увоз и извоз од страна на деловната заедница, како и електронско издавање на дозволите од страна на надлежните инстситуции.

Електронско поднесување на барање за дозвола во надлежност на Министерството за економија се врши преку EXIM системот со избор на следниот ликн www.exim.gov.mk. На истиот линк се објавуваат и потребните информации за условите и правилата за регистрација на економските оператори во EXIM, каде можат да се најдат прирачниците за неговото користење. 

Регулатива за примена на EXIM

Закон за трговија („Службен  весник на Р М“ бр.16/2004, 128/2006, 63/2007, 88/2008, 159/2008, 20/09, 99/09, 105/09, 115/10, 158/10, 36/11 и 53/11 година.

Одлука за распопредување на стоките на форми на извоз и увоз („Службен весник на РМ“ бр. 42/2013).

Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за воспоставување и начинот користење на информациониот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при увоз, извоз и транзит на стоки („Службен весник на РМ“ бр. 13/2011).

Уредба за воспоставувањето и начинот на користење на информациониот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при постапки за увоз, извоз и транзит – неофицијален пречистен текст. 

Упатства за примена на ЕХИМ

Упатство за примена на алтернативна хартиена процедура во случај на технички проблем во EXIM 

Упатство за начин на плаќање на административни такси за увозни, извозни и транзитни дозволи опфатени во EXIM

УПАСТВО за користење на EXIM од страна на економските оператори при поднесување на барање за издавање на лиценца I012 – Дозвола за увоз на банкноти, метални пари и др.хартии од вредност, необработено злато и прости метали или сребро платинирано со злато необработени

УПАСТВО за користење на EXIM од страна на економските оператори при поднесување на барање за издавање на лиценца E 004 – Дозвола за  извоз на банкноти, метални пари и др.хартии од вредност, необработени благородни метали, отпадоци и остатоци од благородни метали и прости метали или сребро платинирано со злато необработени

Образец за поднесување на барање за дозвола во хартиена форма

Барање за издавање на „Решение за дозвола Д2“ при увоз или извоз на стоки 

Административна поддршка  

Илир Шабани -      ilir.sabani@economy.gov.mk                 тел. 075 383 691

Tехничка поддршка 

Лулјета Бериша -   luljeta.berisha@economy.gov.mk         тел. 02 3093 435

Атдхе Демири - atdhe.demiri@economy.gov.mk                 тел. 02 3093 418 

Контакт за поддршка на ЕХИМ во Царинска Управа

exim@customs.gov.mk     тел. 02 3293 916

Пристап и регистрација во ЕХИМ систем

www.exim.gov.mk