Информации од јавен карактер

  

 

Документи

Линк

1

Стратешки план за работа на министерството за економија за периодот од 2018 - 2020 година

http://www.economy.gov.mk/doc/2169

 

2

Буџет на Министерството за економија за 2017 година

http://www.economy.gov.mk/doc/2240

 

3

Усвоени извештаи за реализација на Буџетот

http://www.economy.gov.mk/doc/2316

4

Ревизорски извештаи

http://www.economy.gov.mk/doc/2265

5

План за јавни набавки, со сите измени и дополнувања

http://www.economy.gov.mk/docs/sektor-finansiski-prasanja

6

Правилник за внатрешна организација

http://www.economy.gov.mk/doc/2127

7

Органограм за внатрешна организација

http://www.economy.gov.mk/info/organogram

8

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за систематизација на работните места во министерството за економија-2015 година

http://www.economy.gov.mk/doc/2221

9

Список на лица вработени во Министерството за економија

http://www.economy.gov.mk/info/sektori

10

Подзаконски акти

http://www.economy.gov.mk/docs/podzakonski-akti

11

Закони

http://www.economy.gov.mk/docs/zakoni

12

Обрасци што ги користат граѓаните или деловните субјекти при доставување на поднесоци до Министерството на економија за издавање на реални акти

http://www.economy.gov.mk/docs/formulari

13

Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти

http://www.economy.gov.mk/docs/registri

14

Листа на информации од јавен карактер

http://www.economy.gov.mk/docs/javen-karakter

15

Правилник за заштитено внатрешно пријавување

http://www.economy.gov.mk/docs/zastiteno-vnatresno-prijavuvanje

16

Контакт од лице овластено за заштитено внатрешно пријавување

http://www.economy.gov.mk/docs/zastiteno-vnatresno-prijavuvanje

17

Офицер за заштита на лични податоци

http://www.economy.gov.mk/docs/sektor-covecki-resursi

18

Контакт телефони од Министерството за економија

http://www.economy.gov.mk/info/kontakt

19

Листа на активни регистри

http://www.economy.gov.mk/docs/registri

20

Министер за економија

http://www.economy.gov.mk/info/minister

21

Заменик министер

http://www.economy.gov.mk/info/zamenik-minister

22

Државен секретар

http://www.economy.gov.mk/info/drzaven-sekretar

23

Најава на месечни настани или онлајн календар

http://www.economy.gov.mk/calendar