Јавно приватно партнерство

  ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

   - ЗАКОН ЗА  КОНЦЕСИИ И ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО - Работна неофицијална верзија на пречистен текст

   Закон за концесии и ЈПП

 Закон за концесии и ЈПП - Службен весник на РМ, бр. 144 од 30.09.2014 година

  - Закон за дополнување на законот за концесии и јавно приватно партнерство - Сл. Весник на Р. Македонија, бр. 215 од 07.12.2015 година

 Закон за дополнување на законот за концесии и јавно приватно партнерство - Сл. Весник на Р. Македонија, бр. 33 од 05.03.2015 година

 - Закон за дополнување на законот за концесии и јавно приватно партнерство  - Сл. Весник на Р. Македонија, бр. 104 од 24.06.2015 година 

 Уредба за огласот за доделување на ЈПП на трети страни

- Уредба за огласот на ЈПП како коцесија

- Уредба за физибилити студијата

- Уредба за содржината на договорот

 - Уредба за регистерот и образецот

 Уредба за извештајот 

 - Правилник за начинот на користење на електронскиот систем за електронска аукција 

 

ОБРАЗЦИ

 Образец 1

 Образец 2

 - Образец 3

 - Образец 4

 

РЕГИСТАР НА ДОДЕЛЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЈПП

 - Регистар на доделени договори за ЈПП

-ЗАЈАКНУВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНАТА РАМКА И ПОЛИТИКИТЕ ЗА ЈПП (P169110) 

-ИЗВРШНО РЕЗИМЕ НА ОСНОВНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ТЕКОВНАТА РАМКА ЗА ЈАВНО-ПРИВАТНИ ПАРТНЕРСТВА (ЈПП) ЗА МЕДИУМИТЕ, НЕВЛАДИНИОТ СЕКТОР, ПРИВАТНИОТ СЕКТОР И ЗА ПОШИРОКАТА ЈАВНОСТ

-CoST approach in PPPs 

-Работилница за улогата на медиумите, стопанските комори, бизнис здруженијата и граѓанските организации во информирање на јавноста за Јавно-Приватни Партнерства и следење на нивната реализација

-Зајакнување на регулаторната рамка и јавните политики за ЈПП (Јавно приватно партнерство) и концесии во Република Северна Македонија

ботилница за улогата на медиумите, стопанските комори, бизнис здруженијата и граѓанските организации во информирање на јавноста за Јавно-Приватни Партнерства и следење на нивната реализација