Контрола на извоз на стоки и технологии со двојна употреба

Министерството за економија е надлежен орган за издавање на дозволи за извоз на стоки и технологии со двојна употреба, брокеринг  и транзит на стоки и технологии со двојна употреба, Сертификат за краен корисник и мислење дали одредени стоки подлежат на контрола, односно дали за истите е потребна дозвола за извоз

 

Закони

Закон за контрола на извоз на стоки и технологии со двојна употреба

 

Правилници

Правилник за формата и содржината на “Сертификатот за краен корисник” при увоз на стоки и технологии со двојна употреба (Сл.весник на РМ бр.31/2006)

Правилник за постапката за издавање на дозвола за транзит на стоки и технологии со двојна употреба и формата и содржината на барањето и дозволата за транзит на стоки и технологии со двојна употреба (Сл.весник на РМ бр.111/2011)

Правилник за формата и содржината на обрасците на барањето за издавање на дозвола за брокерски услуги и на дозволата за брокерски услуги на стоки и технологии со двојна употреба (Сл.весник на РМ бр.111/2011)

Правилник за формата и содржината на обрасците на барањето за издавање на дозвола за извоз и на дозволата за извоз на стоки и технологии со двојна употреба  (Сл.весник на РМ бр.111/2011)

Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог

 

Кодекс на ЕУ

III

(Акти донесени според Договорот на ЕУ)(Акти донесени според поглавје V од Договорот за ЕУ) Заеднички став на Советот 2008/944/ЗНБП Од 8 декември 2008 година со кој се дефинираат правила коишто ја пропишуваат контролата на извозот на воена технологија и опрема

III

(Acts adopted under the EU treaty) Acts adopted under title V of the EU treaty Council common position 2008/944/CFSP of the 8 december 2008 defining common rules governing control of exports of military technology and equipement

 

Листа на стоки и технологии со двојна употреба 

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2020/1749 of 7 October 2020 amending Council Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items

Одлука за утврдување на листата на стоки и технологии со двојна употреба (*)

 

Обрасци на барање

Барање за издавање на дозвола за извоз на стоки и технологии со двојна употреба (Сл.весник на РМ бр.111/2011)

Барање за издавање на дозвола за транзит на стоки и технологии со двојна употреба (Сл.весник на РМ бр.111/2011)(Aplication for transit licence of dual use items)

Барање за издавање на дозвола за брокерски услуги на стоки и технологии со двојна употреба (Сл.весник на РМ бр.111/2011)

Изјава за употреба на увезените стоки за двојна употреба во сопствено производство

Барање за издавање на “Сертификат за краен корисник” при увоз на стоки и технологии со двојна употреба 

Потребни документи за издавање сертификат за краен корисник при увоз на стоки и технологии со двојна употреба

 

Обрасци на дозвола

Извоз на стоки и технологии со двојна употреба (Сл.весник на РМ бр.111/2011)(Export of dual use items)

Брокерски услуги на стоки и технологии со двојна употреба (Сл.весник на РМ бр.111/2011)(Brokering services of dual use items)

Транзит на стоки и технологии со двојна употреба (Сл.весник на РМ бр.111/2011)(Transit of dual use items)

Сертификат за краен корисник

 

Деловник за работа на комисијата за извоз на стоки и технологии со двојна употреба

Извештај за работата на комисијата за извоз на стоки и технологии со двојна употреба во 2017 година 

Извештај за работата на комисијата за извоз на стоки и технологии со двојна употреба во 2018 година 

Извештај за  работата на Комисијата за извоз на стоки и технологии со двојна употреба во 2019 година

Извештај за работата на Комисијата за извоз на стоки и технологии со двојна употреба во 2020 година

Упатство за издавање на дозвола за извоз на стоки и технологии со двојна употреба

 

Контакт лица:

Достанка Стојанова тел: 3093-473

Илир Шабани  тел: 3093-506

Билјана Додевска тел. 3093-496