Министерство за економија

Kontakt

Ministria e Ekonomisë

adresa: Jurij Gagarin 15, 1000 Skopje

tel: +389 2 3085 347

e-mail: info@economy.gov.mk

 
 
 
 
Emri dhe mbiemri Posti Titulli Telefon

Aleksandra Janjevska – Ginovska

Asistente eministrit

02/3093-408

Maja Jovanovska

Asistente e zëvendësministrit

02/3093-400

Marija Cvetanoviq

Kabineti i sekretarit shtetëror

02/3093-404

Lençe Andrievska

Sekretare teknike e sekretarit shtetëror

02/3093-404

Blerim Zllatku

Këshilltar shtetëror i politikës industriale dhe investuese dhe përgjegjësisë shoqërore

02/3093-488

Biljana Dodevska  

Këshilltare shtetërore e bashkëpunimit ndërkombëtar

02/3093-496

Ismail Luma

Këshilltar shtetëror i energjetikës

02/3093-430

Fatmire Hoxha

Këshilltare shtetërore e menaxhimit të resurseve njerëzore

02/3093-462

Vjollca Ejupi

Këshilltar shtetëror për politikë ekonomike dhe çështje financiare

02/3093-451

Ardijana Abazi Ramadani

Këshilltare shtetërore e eurointegrimeve

02/3093-453

Urim Ibraimi

Këshilltar shtetëror i tregut të brendshëm

02/3093-537

Florent Çiçe

Këshilltar shtetëror i lëndëve të para minerale

02/3093-481

Jumni Ademi

Këshilltar shtetëror i sipërmarrësish dhe aftësisë konkurruese të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme

02/3093-431

Rexhep Ademi

Udhëheqës i Njësisë së planifikimit strategjik

02/3093-444

Aleksandra Spasevska

Udhëheqëse e Sektorit për koordinimin e aktiviteteve të ministrit

02/3093-448

Marina Todorovska

Ndihmës-udhëheqës i Sektorit të menaxhimit të resurseve njerëzore

02/3093-463

Sllavica Sinxhiroska

Udhëheqëse e Sektorit të çështjeve financiare

02/3093-233

Biljana Mickoska

Udhëheqëse e Sektorit të çështjeve juridike

02/3093-489

Lukman Shaqiri

Udhëheqës i Sektorit të integrimit evropian

02/3093-467

Neriman Xheladini

Udhëheqëse e Sektorit të tregut të brendshëm

02/3093-512

Ilir Shabani

Udhëheqës i Sektorit të bashkëpunimit ndërkombëtar-tregtar

02/3093-506

Valentina Stardellova

Udhëheqëse e Sektorit të të energjetikës

02/3093-446

Jeton Kuçi

Udhëheqës i Sektorit të lëndëve të para minerale

02/3093-438

Maja Qurçieva

Ndihmës-udhëheqëse e Sektorit të politikës industriale dhe investuese dhe përgjegjësisë shoqërore

02/3093-403

Marina Arsovska

Udhëheqëse e Sektorit të sipërmarrësish dhe aftësisë konkurruese të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (NVM)

02/3093-439

Bekim Haxhiu

Udhëheqës i Sektorit të turizmit dhe gastronomisë

02/3093-540

Atdhe Demiri

Udhëheqës i Sektorit të teknologjisë informatike dhe komunikuese

02/3093-418

Arkivi

 

02/3093-526