Министерство за економија

Organet ne përbërje

DREJTORIA PËR PRODHIM TË DEDIKUAR

rr.„Mihail Cokov “ P.N. Baraka 7
(02) 3211-395
(02) 3227-521

Drejtor: Kosta Naçevski

e-mail: kosta.nachevski@economy.gov.mk

 

Personi zyrtar për ndërmjetësim me informacionet me karakter publik:

Jovica Jastrevski

e-mail:  jovica.jastrevski@economy.gov.mk

tel: 077 650 244

-MISIONI I DREJTORISË PËR PRODHIM TË DEDIKUAR

-PËR NE  

-LIGJET

Ligj i zhvillimit, i prodhimit dhe i qarkullimit të mallrave ushtarake

Ligji për prodhimin dhe qarkullimin e armatimeve dhe pajisjeve ushtarake

Ligji për testime dhe vulosje, respektivisht shenjëzimin e armëve të zjarrit dhe municionit

Aktvendim për formimin e komisionit për shqyrtimin e kërkesave për marrjen e lejes për kryerjen e qarkullimit të mallrave ushtarake

-RREGULLORET

Rregullorja për prodhimin dhe qarkullimin e armatimit dhe pajisjeve ushtarake (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 73/04)

Rregullore për formën dhe përmbajtjen e formularit të legjitimit si dhe mënyrën e lëshimit dhe revokimit të legjitimit të inspektorëve të drejtorisë për prodhim të dedikuar

Rregullore për mënyrën e lëshimit të lejes për kryerjen e eksport-importit, transitit dhe shërbimeve të brokerimit, si dhe formën dhe përmbajtjen e kërkesës dhe lejes për eksport-import, transit dhe shërbime të  brokerimit të armatimeve dhe pajisjeve ushtarake (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë Nr. 137/2014)

Rregullore për përmbajtjen, formën dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit të lejeve të lëshuara për eksport-import, transit dhe shërbime të brokerimit dhe për kërkesat e refuzuara për marrjen e lejeve për armatim dhe pajisje ushtarake (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 115/2014)

Rregullore për mënyrën e testimit dhe vulosjes respektivisht, shenjëzimit të armëve të zjarrit dhe municionit  dhe vulat dhe shenjat për vulosje, respektivisht shenjëzimimit. (Gazeta Z nr. 73/2011)

Rregullore për formën dhe përmbajtjen e formularëve të vërtetimeve për rezultatet e testimit, dhe vulosjes respektivisht shenjëzimit të armëve të zjarrit dhe municionit, etiketën (banderola) për shenjëzimin e municionit si dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrave për testimin dhe vulosjen, respektivisht shenjëzimin e armëve të zjarrit dhe municionit . (Gazeta Z. nr. 73/2011)

Rregullore për formën dhe përmbajtjen e kërkesës për lëshimin e vërtetimit të përdoruesit përfundimtar, si dhe formën dhe përmbajtjen e formularit të vërtetimit të përdoruesit përfundimtar dhe certifikatës ndërkombëtare për import.

 

-RREGULLORJA E PUNËS

Rregullorja e punës së Komisionit për shqyrtimin e kërkesave për marrje të lejes për eksport-import, transit,shërbime të brokerimit dhe ofset

  - RAPORTI VJETOR PËR ZBATIMIN E LQLIKP PËR VITIN 2021