Министерство за економија

Заштитено внатрешно пријавување

Контакт лице овластено за заштитено внатрешно пријавување:

Бојана Јосифовска

email: bojana.josifovska@economy.gov.mk

Kонтакт тел. 02 3093 452

Лилјана Наскова

email: liljana.naskova@economy.gov.mk

Kонтакт тел. 02  3093 491